Arena Gaming Center - Tầng 5, 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

 

 

 

 

Giới Thiệu - Facebook